Prawnik
Miejsce pracy: Poznań

Co będzie Twoim zadaniem?

 • Bieżąca obsługa prawna spółki zarządzającej i spółek zależnych
 • Przygotowywanie i doradztwo przy zawieraniu umów, w szczególności umów dotyczących nieruchomości,
 • Opracowywanie i wdrażanie projektów regulaminów oraz procedur spółki,
 • Sporządzanie dokumentów wynikających z prawa spółek, w tym przepisów dotyczących spółek publicznych
 • Przygotowywanie wniosków do urzędów oraz pism w postępowaniach administracyjnych, sądowych, polubownych
 • Przygotowywanie opinii prawnych
 • Samodzielne prowadzenie spraw sądowych
 • Wsparcie prawne i efektywny udział w działaniach podejmowanych przez spółkę zarządzającą oraz spółki zależne

 

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Wykształcenia wyższego prawniczego – wymagany tytuł Radcy Prawnego lub Adwokata
 • Minimum 3-letniego doświadczenia w pracy w dziale prawnym spółki jako in-house lawyer lub w kancelarii prawnej zajmującej się obsługą prawną podmiotów gospodarczych (mile widziane doświadczenie w obszarze nieruchomości, umów IT, prawie spółek, w tym spółek publicznych)
 • Doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu spraw sądowych
 • Praktycznej znajomości prawa cywilnego, pracy, handlowego i gospodarczego
 • Orientacji biznesowej oraz umiejętności identyfikacji ryzyk
 • Doskonałej organizacji pracy, pozwalającej na prowadzenie kilku projektów jednocześnie
 • Umiejętności szybkiego reagowania na nieprzewidziane sytuacje
 • Rzetelności oraz terminowości
 • Znajomości języka angielskiego
 • Wysokich umiejętności interpersonalnych i negocjacyjnych
Co możesz zyskać dołączając do naszego zespołu?
Karta
sportowa
Prywatna
opieka medyczna
Rabaty
pracownicze
Ubezpieczenie
grupowe
Dofinansowanie
szkoleń zewnętrznych
Dowóz busem
do centrali
Jabłka
z lokalnego sadu
Konkursy
dla pracowników
Elastyczne
godziny pracy
Chillout
Room
Rekrutacje
wewnętrzne
Wspólne
świętowanie
Wyróżnienie
Gwiazdą Komputronik
Nieformalny
strój
Szkolenia
wewnętrzne
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą (najedź myszką, by wyświetlić):

Prosimy nie załączać danych wrażliwych w dokumentach aplikacyjnych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-003,
przy ulicy Wołczyńskiej 37.

Administrator będzie przetwarzał przekazane przez Państwa dane w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Państwa stanowisko stosownie
do art. 211 § 1 kodeksu pracy, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO stanowi uzasadniony interes prawny Administratora. W zakresie przetwarzania danych wykraczającym poza uregulowanie
art. 211 § 1 kodeksu pracy, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę adekwatnie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora takim jak podwykonawcy oraz podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, usługi pocztowe i kurierskie, zarządzania dokumentami).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. uzyskania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
 6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem
pod adresem e-mail [email protected].  

W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji
tj. maksymalnie 12 miesięcy od momentu pozyskania.