Menedżer ds. Kluczowych Klientów Public
Miejsce pracy: Warszawa
 • Wyszukiwanie oraz weryfikacja ukazujących się postępowań przetargowych w branży sprzętu i rozwiązań IT
 • Pozyskiwanie ofert od dostawców celem złożenia kompleksowej oferty przetargowej
 • Przygotowanie ofert przetargowych i kompletowanie formalnych dokumentów zgodnych ze Specyfikacją Warunków Zamówienia
 • Aktywna obsługa procesów przetargowych poprzez reagowanie na wezwania do wyjaśnień i uzupełnianie dokumentacji
 • Współpraca z klientem w ramach realizacji projektu (spotkania z klientami, dialogi techniczne)
 • Realizacja celów sprzedażowych poprzez utrzymanie i rozwój relacji handlowych z klientami instytucjonalnymi
 • Badanie otoczenia rynkowego oraz konkurencyjności w sektorze technologii informatycznych
 • Stała współpraca z innymi działami firmy w zakresie formalnego przygotowywania ofert
 • Konieczne doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klientów instytucjonalnych w obszarze rozwiązań informatycznych; dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy z klientami na szczeblu centralnym
 • Znajomość procesu przygotowywania ofert w przetargach publicznych dotyczących rozwiązań IT
 • Umiejętność poruszania się w branży IT, w tym w zakresie sprzętu, oprogramowania i wymogów technicznych
 • Praktyczna znajomość ustawy PZP
 • Komunikatywność i pewność siebie, która pozwoli na swobodny kontakt z klientem instytucjonalnym
 • Dokładność, terminowość, odpowiedzialność oraz doskonała organizacja pracy
 • Motywacja do podnoszenia własnych kompetencji oraz poszerzania wiedzy w obszarze nowoczesnych technologii
 • Umiejętność prowadzenia prezentacji i rozmów handlowych
 • Samodzielność w działaniu oraz umiejętność efektywnego zarządzania czasem i priorytetami
 • Prawo jazdy kat. B.
Co możesz zyskać dołączając do naszego zespołu?
Karta
sportowa
Prywatna
opieka medyczna
Rabaty
pracownicze
Ubezpieczenie
grupowe
Dofinansowanie
szkoleń zewnętrznych
Dowóz busem
do centrali
Jabłka
z lokalnego sadu
Konkursy
dla pracowników
Elastyczne
godziny pracy
Chillout
Room
Rekrutacje
wewnętrzne
Wspólne
świętowanie
Wyróżnienie
Gwiazdą Komputronik
Nieformalny
strój
Szkolenia
wewnętrzne
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą (najedź myszką, by wyświetlić):

Prosimy nie załączać danych wrażliwych w dokumentach aplikacyjnych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-003,
przy ulicy Wołczyńskiej 37.

Administrator będzie przetwarzał przekazane przez Państwa dane w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Państwa stanowisko stosownie
do art. 211 § 1 kodeksu pracy, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO stanowi uzasadniony interes prawny Administratora. W zakresie przetwarzania danych wykraczającym poza uregulowanie
art. 211 § 1 kodeksu pracy, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę adekwatnie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora takim jak podwykonawcy oraz podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, usługi pocztowe i kurierskie, zarządzania dokumentami).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. uzyskania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
 6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem
pod adresem e-mail [email protected].  

W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji
tj. maksymalnie 12 miesięcy od momentu pozyskania.