Dyrektor IT
Miejsce pracy: Poznań

Co będzie Twoim zadaniem?

 • Nadzór nad infrastrukturą IT (sprzęt, systemy) dla Grupy Komputronik liczącej ok. 1500 użytkowników (monitoring i utrzymanie zasobów)
 • Projektowanie zmian infrastruktury IT (diagnoza potrzeb, kalkulacje i aktywny udział w procesie zakupu niezbędnych komponentów, tworzenie i realizacja standardów)
 • Zarządzanie grupą kilkunastu osób w ramach zespołu projektowego (administratorów sieci i systemów) oraz helpdesk (obsługa zgłoszeń użytkowników)
 • Współpraca z klientem wewnętrznym, w tym analiza i realizacja potrzeb użytkowników
 • Nadzór nad organizacją i realizacją świadczenia usług z zakresu rozwiązań infrastruktury IT (software i hardware) w ramach wybranych projektów realizowanych dla klientów komercyjnych Grupy Komputronik (projektowanie, wdrożenie, bieżące wsparcie)
 • Planowanie i nadzór nad realizacją budżetu podległego obszaru
 • Nadzór i rola właściciela procesów z zakresu IT w Grupie
 • Zarządzanie utrzymaniem i rozwojem własnego Data Center
 • Nadzór, szkolenia i wdrożenia procedur związanych z bezpieczeństwem obszaru IT
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi, dostawcami usług, w tym negocjacje warunków
 • Raportowanie do Zarządu

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Wykształcenia wyższego (preferowane kierunki o profilu informatycznym lub technicznym)
 • Doświadczenia w obszarze zarządzania, projektowania oraz wdrażania rozwiązań infrastruktury IT dla klientów wewnętrznych (mile widziane dla klientów komercyjnych)
 • Znajomości rozwiązań chmurowych, hiperkonwergencji, wirtualizacji, bezprzerwowego utrzymania w ruchu
 • Doświadczenia w zarządzaniu zespołem pracowników
 • Umiejętności prowadzenia rozmowy z klientem (wewnętrznym i zewnętrznym)
 • Umiejętności efektywnego zarządzania czasem oraz dobrej organizacji pracy własnej i zespołu
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych, umożliwiających skuteczną współpracę z osobami na różnych poziomach struktury organizacyjnej
 • Asertywności i umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • Doświadczenia w obszarze wdrażania i utrzymania poziomu bezpieczeństwa IT w organizacji

Oferujemy:

 • Atrakcyjne narzędzia pracy, w tym samochód służbowy do wyłącznego wykorzystania
Co możesz zyskać dołączając do naszego zespołu?
Karta
sportowa
Prywatna
opieka medyczna
Rabaty
pracownicze
Ubezpieczenie
grupowe
Dofinansowanie
szkoleń zewnętrznych
Dowóz busem
do centrali
Jabłka
z lokalnego sadu
Konkursy
dla pracowników
Elastyczne
godziny pracy
Chillout
Room
Rekrutacje
wewnętrzne
Wspólne
świętowanie
Wyróżnienie
Gwiazdą Komputronik
Nieformalny
strój
Szkolenia
wewnętrzne
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą (najedź myszką, by wyświetlić):

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-003,
przy ulicy Wołczyńskiej 37.

Administrator będzie przetwarzał przekazane przez Państwa dane w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Państwa stanowisko stosownie
do art. 211 § 1 kodeksu pracy, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO stanowi uzasadniony interes prawny Administratora. W zakresie przetwarzania danych wykraczającym poza uregulowanie
art. 211 § 1 kodeksu pracy, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę adekwatnie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora takim jak podwykonawcy oraz podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, usługi pocztowe i kurierskie, zarządzania dokumentami).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. uzyskania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
 6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem
pod adresem e-mail [email protected].  

W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji
tj. maksymalnie 12 miesięcy od momentu pozyskania.